Obchodní podmínky a pravidla pro využívání bezplatné inzerce na internetovém serveru

Provozovatelem tohoto serveru je Flashstudio, s.r.o., se sídlem Italská 209/17, 120 00 Praha 2, IČ: 247 78 338, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173513, (dále jen provozovatel).

Uživatelem serveru se rozumí každá osoba, která využívá služeb serveru a při využívání služeb serveru přistoupila k těmto podmínkám a zásadám ochrany osobních údajů. Užívání těchto služeb je vázáno na přistoupení uživatele k těmto podmínkám a pravidlům a zásadám ochrany osobních údajů.

1. Obecná ustanovení

Provozovatel serveru zajišťuje provoz internetových stránek, které umožňují uživatelům zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží a služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů. Služby usnadňují uživateli i přístup na další servery provozovatele.

Uživatel je oprávněn užívat služby serveru za níže uvedených podmínek:

 • nabídka zboží a služeb musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy, předmětem inzerce nemůže být zejména zboží či služby, které nemohou být předmětem obchodu vůbec nebo jen na základě zvláštního povolení nebo zboží, s nímž lze nakládat pouze na základě speciálního povolení, např. střelivo, zbraně, léčiva, nebezpečné látky a přípravky, apod.; obsah inzerce nesmí odporovat zásadě dobrých mravů či poctivých obchodních podmínek
 • je zakázána zejména inzerce:
  • propagující rychlé výdělky, půjčky, práci na doma atd.
  • Multilevel marketing a různé provizní systémy
  • opakovaná nabídka nového nebo komerčního zboží
  • vložená za účelem reklamy
  • Léků a potravinových doplňků
  • zpracování diplomových a jiných prací týkajících se studia
  • erotického nebo pornografického charakteru
  • zvířat, s kterými je obchod regulován
 • nabídka zboží a služeb inzerovaná na serveru formou textu, případně fotografií či jinou grafikou, nesmí zasahovat do chráněných práv jiných osob, zejména práva autorského, práva na ochranu průmyslového vlastnictví či práva na ochranu hospodářské soutěže nebo jinak narušovat chráněné zájmy nebo jiná práva třetích osob
 • nabídka nesmí zasahovat do osobnostních práv fyzických osob
 • inzerce nesmí být použita jako prostředek k trestné činnosti
 • každý účastník bere na vědomí, že nese důsledky spojené s vloženou nabídkou či přijetím nabídky, jež se uskuteční na uvedených stránkách a že po uplynutí zvolené doby se automaticky vymaže

Veškeré služby jsou uživatelům serveru poskytovány zdarma. Inzerát uživatele je zveřejněn bezplatně po dobu, kterou určí uživatel. Po této lhůtě bude automaticky smazán. Uživatel je oprávněn smazat jím vložený inzerát před uplynutím stanovené lhůty pomocí e-mailu a kontrolního hesla příslušného inzerátu.

Provozovatel serveru neumožňuje užívat služby serveru osobám mladším 16-ti let z důvodu ochrany osobních údajů dětí - podrobnosti viz zásady ochrany osobních údajů.

2. Bezpečnost a odpovědnost za škody

Provozovatel není povinen, ale může, z důvodu kontroly dodržování podmínek, právních předpisů a bezpečnosti, monitorovat obsah vložený uživatelem. Uživatel s tím tímto výslovně souhlasí. Provozovatel je oprávněn bez předchozího upozornění provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky před uplynutím lhůty určené uživatelem, a to v případě, že inzerát je v rozporu s platnými právními předpisy, podmínkami inzerce, dobrými mravy nebo je jinak nevhodný pro zveřejnění.

Provozovatel je oprávněn inzerát smazat nebo jej přesunout v případě, že je vložen do nesprávné sekce s ohledem na jeho obsah.

Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se smazáním inzerátu nebo se zrušením uživatelského účtu, a to jak v případě provedení těchto kroků uživatelem, tak provozovatelem z důvodů uvedených v těchto podmínkách nebo zásadách ochrany osobních údajů.

Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit podmínky inzerce a nastavení služeb serveru, případně služby serveru zrušit, a to po předchozím oznámení označeném Změny a úpravy.

Provozovatel neověřuje pravdivost uživatelem zadaných údajů, není odpovědný za obsah, kvalitu, původ, zdroj, předání ani zaplacení zboží a služeb nabízeného uživatelem, za text inzerátu včetně fotografií či jiné grafiky plně odpovídá uživatel. Uživatel prohlašuje, že je autorem veškerého obsahu nebo že má potřebné prokazatelné souhlasy s užitím a nejsou tak dotčena práva třetích osob.

Provozovatel není odpovědný za jakékoli případné zneužití služeb serveru uživateli či třetí osobou.

Provozovatel není odpovědný za škodu, která by případně vznikla uživateli nebo třetí osobě v důsledku využití služeb serveru.

Server obsahuje mimo jiné odkazy na internetové stránky, které nejsou vlastněny a provozovány provozovatelem. V případě, že uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za obsah internetových stránek třetích osob, k němuž pouze zprostředkovává přístup.

Z důvodu bezpečnosti a vyššího stupně zabezpečení proti spamům a podvodným nabídkám či odpovědím na nabídky provozovatel serveru prostřednictvím IP adresy osob přistupujících na server omezuje možnost zobrazení inzerátů a kontaktování uživatele pouze z IP adres z České republiky, a okolních států, tj. Německa, Rakouska, Polska, Maďarska, Slovenska a Ukrajiny. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že inzerce je tak omezena uvedeným technickým způsobem na výše uvedené státy. Uživatel rovněž bere na vědomí a souhlasí s tím, že toto opatření je způsobilé případy spamů, podvodných nabídek či odpovědí pouze omezit, avšak nikoliv vyloučit a provozovatel serveru tedy nemůže nést a nenese jakoukoliv odpovědnost z důvodu spamů nebo podvodných nabídek či odpovědí na nabídky.

3. Odpovědnost za vady

Provozovatel nezaručuje a neposkytuje záruku bezchybného nepřetržitého provozu serveru.

4. Soubory cookies

Soubory cookies jsou malé datové soubory, které se uloží do vašeho počítače, tabletu nebo mobilního zařízení. Používáním tohoto serveru souhlasíte s ukládáním souborů cookies na váš počítač.

Používáme soubory cookies:

a) pro zajištění provozu služeb serveru
Provozovatel serveru používá k provozování serveru dočasné krátkodobé soubory, tzv. session cookies. Tyto soubory zajišťují uživateli možnost přidání inzerátu a příhlášení na účet. Pokud uživatel nechce soubory cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušné nastavení. Uživatel bere na vědomí, že zablokuje-li všechna cookies, nebude moci využít některé funkce serveru.

 

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost od 12. 1. 2024